Photo: Miếng để chân cao su Thái Lan độ cho xe Honda SH 2017 125i/150i giúp xe nổi bật và đẹp hơn.

Photo: Miếng để chân cao su Thái Lan độ cho xe Honda SH 2017 125i/150i giúp xe nổi bật và đẹp hơn.