Image: Miếng để chân cao su Thái Lan độ cho xe SH 2017 150i/125i giúp để chân êm hơn.

Image: Miếng để chân cao su Thái Lan độ cho xe SH 2017 150i/125i giúp để chân êm hơn.