Picture: Thảm để chân cao su Thái Lan được làm từ cao su tổng hợp dành cho xe SH 2017 125i 150i tại HCM.

Picture: Thảm để chân cao su Thái Lan được làm từ cao su tổng hợp dành cho xe SH 2017 125i 150i tại HCM.