Hình ảnh: Thảm lót chân cao su Thái Lan độ cho xe SH 2017 125i 150i giúp dễ chùi rửa hơn.

Hình ảnh: Thảm lót chân cao su Thái Lan độ cho xe SH 2017 125i 150i giúp dễ chùi rửa hơn.