Photo: Thảm để chân cao su Thái Lan được chế tạo từ cao su tổng hợp dành cho xe Honda SH 2017 150i-125i tại HCM.

Photo: Thảm để chân cao su Thái Lan được chế tạo từ cao su tổng hợp dành cho xe Honda SH 2017 150i-125i tại HCM.